• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO WOJEWÓDZKIEGO TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

W ZACHODNIOPOMORKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

- dla absolwentów  szkół podstawowych 

              Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2019 r.

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4 - 6, art. 155 ust. 4 - 61 art. 165 ust. 3-51 art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

  Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2020/2021 w zawodach na kierunki:

 

·         Technik Organizacji Turystyki – 5 letnie,

·         Technik Usług Kelnerskich – 5 letnie,

·         Technik Ortopeda 5 letnie,

(wniosek dla kandydatów do technikum po szkole podstawowej)

Kandydaci do w/w szkół będą przyjmowani w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie: 

1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737),

2. Zarządzenia Nr  2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,     w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (…) na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim

 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

ü  Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie  do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

ü  Od 26 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty .

ü   13 lipiec 2020 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

ü  Od 13 maja 2020 r. do 20 lipca 2020 r do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum skierowań na badania lekarskie.

ü  Do 20 lipca 2020 r do godz.15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a.       oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b.      zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

ü  21 lipca 2020 r godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

ü  21 lipca 2020 r – poinformowanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego