• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO WOJEWÓDZKIEGO TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

W ZACHODNIOPOMORKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

- dla absolwentów  klas podstawowych i gimnazjalnych

              Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2019 r.

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4 - 6, art. 155 ust. 4 - 61 art. 165 ust. 3-51 art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

  Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2019/2020 w zawodach na kierunki:

 

 po szkole podstawowej:

 

·         Technik Organizacji Turystyki – 5 letnie,

·         Technik Usług Kelnerskich – 5 letnie,

·         Technik Ortopeda 5 letnie,

(wniosek dla kandydatów do technikum po szkole podstawowej)

po gimnazjum:

 

·         Technik Organizacji Turystyki – 4 letnie,

·         Technik Usług Kelnerskich – 4 letnie,

·         Technik Ortopeda 4 letnie,

W   (wniosek dla kandydatów do technikum po gimnazjumj)

 

Kandydaci do w/w szkół będą przyjmowani w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do  czteroletniego  liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowej szkoły podstawowej (Dz.U.2017.586 z dnia 20 marca 2017 r.)

 

REKRUTACJA PO GIMNAZJUM

REKRUTACJA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

ü  Od 9 maja do 18 czerwca 2019 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie  do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

ü  Od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

ü  28 czerwca 2019 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

ü  Od 28 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 do 08 lipca 2019 r do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum skierowań na badania lekarskie.

ü  Do 10 lipca 2019 r do godz.15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a.       oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b.      zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

ü  12 lipca 2019 r godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

ü  15 lipca 2019 r godz. 15.00 – poinformowanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego