• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO WOJEWÓDZKIEGO TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

W ZACHODNIOPOMORKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

- dla absolwentów  szkół podstawowych 

 

Działając na podstawie

- art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4 - 6, art. 155 ust. 4 - 61 art. 165 ust. 3-51 art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

- Zarządzenia nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 - Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu

ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2024/2025 w zawodach na kierunki:

 

  • Technik Organizacji Turystyki – 5 letnie,

 o   Przedmiot rozszerzony - geografia

 o   języki obce: język angielski i niemiecki

  • Technik Usług Kelnerskich – 5 letnie,

 o   Przedmiot rozszerzony - język angielski,

 o   Języki obce: język angielski i niemiecki ·        

 Regulamin rekrutacji

Wniosek dla kandydatów do technikum (do pobrania) 

 Do wniosku należy dołączyć:

- zdjęcie szt.1

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do kształcenia w  określonym zawodzie.

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata

- zaświadczenie o aktywności na rzecz innych ludzi

- potwierdzenie szczególnych osiągnięć

- zaświadczenie o uzyskaniu stopnia laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

- zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL (lub kopia dokumentu) - dotyczy cudzoziemców

 

 Terminy dotyczące przyjęć:

Od 10 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. do godziny 15.00 – termin na złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wydawanie skierowania do lekarza medycyny pracy.

Od 21 czerwca 2024r. do 05 lipca 2024r. do godziny 15.00. – termin na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

12 lipca 2024r.godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 12 lipca 2024r. do 17 lipca 2024r. do godziny 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego oświadczenia woli oraz złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dostarczenie od lekarza medycyny pracy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym kierunku.

 18 lipca 2024r. godzina 12:00  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Elektroniczna skrzynka podawcza szkoły