• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu przystąpiło do projektu „Razem dla młodzieży”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Termin realizacji  Projektu 01.06.2020-31.08.2023r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1513860,04 zł, w tym 1362420,04 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 75639,01 zł – ze środków budżetu państwa, wkład własny z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 151440,00 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego ZCKZiU w Świnoujściu i obejmuje: doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne ,organizacja kursów i szkoleń z zakresu: barista, barman, kuchnia molekularna, sommelier, carving ,savoir – vivre w branży turystycznej ,systemy rezerwacyjne w turystyce, pilot wycieczek, rezydent, doradztwo edukacyjno- zawodowego ,dodatkowe zajęcia matematyczne, przyrodnicze i językowe, staże uczniowskie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych z obszaru turystyki oraz gastronomii.

Oświadczenie uczestnika projektu

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Formularz aplikacyjny dla nauczyciela

Regulamin projektu