• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Regulamin rekrutacji do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej 2020/2021. 

Wniosek dla absolwenta szkoły średniej o przyjęcie do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w Świnoujściu

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021

na terenie województwa zachodniopomorskiego

 Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym dla

szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.06 – 30.07.2020 r.

do 30.07.2020 r.[1]

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 4.08.2020 r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11.08.2020 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12.08.2020 r.

5

Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 15.06 do 14.08.2020 r.

6

Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego3 zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia3 lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia3 psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem3

do 18.08.2020 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.08.2020 r.

do godz. 1400

8

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22.08.2020 r.

9

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

11

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

  3 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r.

 Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Przepisy 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 [1] Dotyczy szkół, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 135  ust.7 ustawy2  lub sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136  ust. 2 ustawy2. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu oraz może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie do 30 lipca 2020r.

 2 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)