• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

Poniżej podajemy ważne informacje związane z rekrutacją do szkoły:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  19 lipca 2022r (tablica informacyjna w budynku szkoły) - godz.12.00

 Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej , oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego  (o ile wcześniej  przedstawiono kopie) – sekretariat szkoły od 19 lipca do 22 lipca 2022r do godz. 13.00.

Warunkiem przyjęcia kandydata do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu  jest złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej , zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. W sekretariacie należy również złożyć aktualną fotografię legitymacyjną (podpisaną imieniem i nazwiskiem ucznia).

 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

25 lipca 2022r – godzina 12.00 ( tablica informacyjna w budynku szkoły).