• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

 Prosimy o zapoznanie się z procedurami, które będą obowiązywać na egzaminach maturalnych w tym roku szkolnym:

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 •          Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 •          Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych. Okrycia wierzchnie, telefony (wyłączone/wyciszone) należy pozostawić w szafce.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, dwóch długopisów w kolorze czarnym, linijki, cyrkla itd. Uwaga! Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 •          Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (mniej niż 1 litr). Butelkę stawiamy pod stolikiem. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 PRZED EGZAMINEM:

 •       Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 •          Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem po uprzedniej dezynfekcji rąk. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 •          Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 •          Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 PODCZAS EGZAMINU

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).