• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 Zarządzenie Nr 12/2020

Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

 z dnia 23 października 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz U 2020.1870) zarządzam co następuje:

 § 1

 W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie czerwonej wprowadzam od dnia 24.102020 r. do 08.11.2020 r. kształcenie na odległość. Zdalne nauczanie dotyczy wszystkich uczniów Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży oraz Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w Świnoujściu.

 § 2

 Od dnia 24.10.2020r. uczniowie pozostają w domach, a nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu pracy, to znaczy w szkole.

§ 3

 Podstawową formą zdalnego nauczania oraz kontaktu nauczycieli z uczniami jest platforma Teams. Dopuszcza się również inne formy wspomagające takie jak: kontakt telefoniczny, poprzez komunikatory i grupy społecznościowe.

§ 4

Za pomocą platformy Teams lub innych komunikatorów uczniowie pracują według podanego planu lekcji.

§ 5

 Lekcje zdalne skrócone zostają do 30 minut.

 § 6

 Zajęcia zdalne mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia rekomendowanych przez MEN.

 § 7

 Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z regulaminem organizacji pracy szkoły w systemie kształcenia, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

 § 8

 Zarządzenie wchodzi z życie z dniem 24 października 2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor szkoły, Marlena Walkiewicz